Pages Navigation Menu

Конкурс за ученике

На основу члана 6. став 3. Закона  о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13), члан 8. став 1. Правилникa о смештају и исхрани ученика и студената  („Службени гласник РС“,  бр.36/10 и 55/12)  и Решења: 451-02-1411/2017-05 од 27.04.2017.год. Студентски центар „Приштина“, објављује:

ИЗВОД ИЗ К О Н К У Р С А

за пријем ученика средњих школа у Студентски центар „Приштина“, у Косовској Митровици за смештај и исхрану за школску 2017/2018 годину

 1. Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану имају редовни ученици средњих школа са држављанством Републике Србије, чије пребивалиште  није у седишту школе коју похађају.
 2. Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:
 • за прву расподелу од 14. до 17. јула 2017. год.
 • за преостала слободна места од 21. до 25. августа 2017.год.
 • за осетљиве друштвене групе, за оне који нисудобили смештај у првој расподели од 21. до 25. августа 2017.год.
 1. Сви кандидати су дужни да поднесу следећа документа:
 • Сведочанства о завршеној основној школи ( од V до VIII  и уверење о обављеном завршном испиту ) за ученике који су уписани у први разред средње школе;
 • Потврда о упису у средњу школу;
 • Сведочанство о завршеном предходном разреду средње школе за ученике који се уписују у други, трећи и четврти разред средње школе;
 • Уверење о приходима по члану породице од 01.01. до 31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта.;
 • Диплому и остале добијене награде на такмичењима у установи и ван установе;
 • Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, с назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана).

Непотпуна и неблаговремена пријава на конкурс неће се  разматрати.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Ранг-листу кандидата за смештај (преилиминарна листа) утврђује установа, односно комисија, коју образује директор, и она је дужна да стави на увид заинтересованом ученику,његовом родитељу или старатељу.

Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од њеног објављивања на огласној табли.

Родитељи ученика примљених у Дом имају обавезу да пре почетка школске године потпишу уговор са Домом, у супротном сматраће се да одустају од услуга Дома.

Одлуку о праву на смештај доноси директор установе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика.