Pages Navigation Menu

Конкурс за ученике

На основу члана 6. став 3. Закона  о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 55/13,18/10, 27/18-др.закон 10/19 , члан 8. став 1. Правилникa о смештају и исхрани ученика и студената  („Службени гласник РС“, бр.36/19) и Решења : 451-02-1759/2019-05 од 27.05.2019.год. Студентски центар „Приштина“, објављује:

ИЗВОД ИЗ К О Н К У Р С А 

за пријем ученика средњих школа у Студентски центар „Приштина“, у Косовској Митровици за смештај и исхрану  за школску 2019/2020 годину

 

 1. Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану имају  редовни ученици средњих школа са држављанством Републике Србије, чије пребивалиште  није у седишту школе коју похађају.
 2. Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:
  • ЗА ПРВУ РАСПОДЕЛУ  од 08. до 20. јула 2019. год.
  • ЗА ПРЕОСТАЛА СЛОБОДНА МЕСТА  од 26. до 29. августа 2019.год.
  • ЗА ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ, ЗА ОНЕ КОЈИ НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ  од 26. до 29. августа 2019.год.
 3.  Сви кандидати су дужни да поднесу следећа документа:
  • Сведочанства о завршеној основној школи ( од V  до VIII и уверење о обављеном завршном испиту ) за ученике који су уписани у први разред средње школе;
  • Потврда о упису у средњу школу
  • Сведочанство о завршеном предходном разреду средње школе за ученике који се уписују  у други, трећи и четврти разред средње школе;
  • Уверење о приходима по члану породице од 01.01. до 31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта.;
  • Диплому и остале добијене награде на такмичењима у установи и ван установе;
  • Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, с назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана):

Непотпуна и неблаговремена пријава на конкурс неће се  разматрати.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Ранг-листу кандидата за смештај (преилиминарна листа) утврђује установа, односно комисија, коју образује директор, и она је дужна да стави на увид заинтересованом ученику,његовом родитељу или старатељу.

Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од њеног објављивања на огласној табли.

Родитељи ученика примљених у Дом имају обавезу да пре почетка школске године потпишу уговор са Домом, у супротном сматраће се да одустају од услуга Дома.

Одлуку о праву на смештај доноси директор установе,најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика.